antar jami antar sami

Genre:

Composer: Pir Shams

Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Accompaniment: Vocal Only

Media:


Description: antar jami antar sami Composer: Pir Shams Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)


antar jami antar sami
Composer: Pir Shams
Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Shamshu Bandali Haji (Alwaez)
antar jami antar sami
Shamshu Bandali Haji (Alwaez) antar jami antar sami