Aray bava re hamato aya bhai ke sangate (Bai budhai no sanvad -43) **Bai Budhai Responding To Hajar Beg (Chacha)**

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Aray bava re hamato aya bhai ke sangate (Bai budhai no sanvad -43) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Aray bava re hamato aya bhai ke sangate (Bai budhai no sanvad -43)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Aray bava re hamato aya bhai ke sangate (bai budhai no sanvad -43)
 Aray bava re hamato aya bhai ke sangate (bai budhai no sanvad -43)