ati acharat kahun ek paheli

Genre:

Composer: Pir Sadardin

Artist: Farida Karmali

Accompaniment: Vocal Only

Media:


Description: ati acharat kahun ek paheli Composer: Pir Sadardin Artist: Farida Karmali


ati acharat kahun ek paheli
Composer: Pir Sadardin
Artist: Farida Karmali

Farida Karmali
ati acharat kahun ek paheli
Farida Karmali ati acharat kahun ek paheli