Bapa vatin kene nahin deta (Bai budhai no sanvad -57)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Bapa vatin kene nahin deta (Bai budhai no sanvad -57) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Bapa vatin kene nahin deta (Bai budhai no sanvad -57)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Bapa vatin kene nahin deta (bai budhai no sanvad -57)
 Bapa vatin kene nahin deta (bai budhai no sanvad -57)