Bhai ka sabadh sacha jo pichano (Bai budhai no sanvad -52)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Bhai ka sabadh sacha jo pichano (Bai budhai no sanvad -52) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Alnoor Saleh


Bhai ka sabadh sacha jo pichano (Bai budhai no sanvad -52)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Alnoor Saleh

Bhai ka sabadh sacha jo pichano (bai budhai no sanvad -52)
 Bhai ka sabadh sacha jo pichano (bai budhai no sanvad -52)