Bhedh kanthi tum hamkun sunaea (Bai budhai no sanvad -69)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Bhedh kanthi tum hamkun sunaea (Bai budhai no sanvad -69) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Bano Mughal


Bhedh kanthi tum hamkun sunaea (Bai budhai no sanvad -69)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Bhedh kanthi tum hamkun sunaea (bai budhai no sanvad -69)
 Bhedh kanthi tum hamkun sunaea (bai budhai no sanvad -69)