Genre: Ginans

Composer: Sayyid Imam Shah

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Nath tamara so chela hamara ame janmo janam na chea jogi je
Composer: Sayyid Imam Shah
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
Nath tamara so chela hamara ame janmo jana
Aziz Ratansi Nath tamara so chela hamara ame janmo jana

Genre: Ginans

Composer: Various

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

moto das avtar – Aziz Ratansi
Composer: Various
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
moto das avtar
Aziz Ratansi moto das avtar

Genre: Ginans

Composer: Pir Hasan Kabiruddin

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Melore hat vani bhaiyo
Composer: Pir Hasan Kabiruddin
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
Melore hat vani bhaiyo
Aziz Ratansi Melore hat vani bhaiyo

Genre: Ginans

Composer: Sayyid Gulmali Shah

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

malakhjina bohat bharia
Composer: Sayyid Gulmali Shah
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
malakhjina bohat bharia
Aziz Ratansi malakhjina bohat bharia

Genre: Ginans

Composer: Pir Sadardin

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Jamin asman Saheba jugte jadya
Composer: Pir Sadardin
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
Jamin asman Saheba jugte jadya
Aziz Ratansi Jamin asman Saheba jugte jadya

Genre: Ginans

Composer: Sayyid Khan

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Hure piyasi Piya Tere darashan ki
Composer: Sayyid Khan
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
Hure piyasi Piya Tere darashan ki
Aziz Ratansi Hure piyasi Piya Tere darashan ki

Genre: Ginans

Composer: Pir Sadardin

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Ginan bolo re nit Noore bhariya
Composer: Pir Sadardin
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
Ginan bolo re nit Noore bhariya
Aziz Ratansi Ginan bolo re nit Noore bhariya

Genre: Ginans

Composer: Pir Shams

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

ek shabde suno mere bhai
Composer: Pir Shams
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
ek shabde suno mere bhai
Aziz Ratansi ek shabde suno mere bhai

Genre: Ginans

Composer: Sayyid Imam Shah

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Dhan dhan Saheb toro panth
Composer: Sayyid Imam Shah
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
Dhan dhan Saheb toro panth
Aziz Ratansi Dhan dhan Saheb toro panth

Genre: Ginans

Composer: Sayyid Miran Muhammad Shah

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Chila chodker din ka jacha mat re khao
Composer: Sayyid Miran Muhammad Shah
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
Chila chodker din ka jacha mat re khao
Aziz Ratansi Chila chodker din ka jacha mat re khao

Genre: Ginans

Composer: Pir Sadardin

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Chet chet bahana man chanchal kari cheto
Composer: Pir Sadardin
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
Chet chet bahana man chanchal kari cheto
Aziz Ratansi Chet chet bahana man chanchal kari cheto

Genre: Ginans

Composer: Pir Sadardin

Artist: Aziz Ratansi

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

bhaio Bharemena bhliye
Composer: Pir Sadardin
Artist: Aziz Ratansi

Aziz Ratansi
bhaio Bharemena bhliye
Aziz Ratansi bhaio Bharemena bhliye