Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Abh bolana kaesa tamare sathen (Bai budhai no sanvad -71)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Abh bolana kaesa tamare sathen (bai budhai no sanvad -71)
 Abh bolana kaesa tamare sathen (bai budhai no sanvad -71)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Parikhat thobhki ham venatijo kaheve (Bai budhai no sanvad -70)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Parikhat thobhki ham venatijo kaheve (bai budhai no sanvad -70)
 Parikhat thobhki ham venatijo kaheve (bai budhai no sanvad -70)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Bhedh kanthi tum hamkun sunaea (Bai budhai no sanvad -69)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Bhedh kanthi tum hamkun sunaea (bai budhai no sanvad -69)
 Bhedh kanthi tum hamkun sunaea (bai budhai no sanvad -69)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Ame tame be jiv nipanan (Bai budhai no sanvad -68)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Alnoor Saleh

Ame tame be jiv nipanan (bai budhai no sanvad -68)
 Ame tame be jiv nipanan (bai budhai no sanvad -68)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Eva fal amen kashtisun mange (Bai budhai no sanvad -67)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Eva fal amen kashtisun mange (bai budhai no sanvad -67)
 Eva fal amen kashtisun mange (bai budhai no sanvad -67)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Sambharine ame vatun jo kesun (Bai budhai no sanvad -66)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Alnoor Saleh

Sambharine ame vatun jo kesun (bai budhai no sanvad -66)
 Sambharine ame vatun jo kesun (bai budhai no sanvad -66)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Sunea vina to sudh na hove (Bai budhai no sanvad -65)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Sunea vina to sudh na hove (bai budhai no sanvad -65)
 Sunea vina to sudh na hove (bai budhai no sanvad -65)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Shabadh bole sabh bhakea (Bai budhai no sanvad -64)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Alnoor Saleh

Shabadh bole sabh bhakea (bai budhai no sanvad -64)
 Shabadh bole sabh bhakea (bai budhai no sanvad -64)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Unke sar kasht keti jo viti (Bai budhai no sanvad -63)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Unke sar kasht keti jo viti (bai budhai no sanvad -63)
 Unke sar kasht keti jo viti (bai budhai no sanvad -63)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Tantav bhedaki vachaj bole (Bai budhai no sanvad -62)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Tantav bhedaki vachaj bole (bai budhai no sanvad -62)
 Tantav bhedaki vachaj bole (bai budhai no sanvad -62)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Maula ali to apen dhinka raja (Bai budhai no sanvad -61)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Maula ali to apen dhinka raja (bai budhai no sanvad -61)
 Maula ali to apen dhinka raja (bai budhai no sanvad -61)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Patharki murti kea sar bole (Bai budhai no sanvad -60)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Patharki murti kea sar bole (bai budhai no sanvad -60)
 Patharki murti kea sar bole (bai budhai no sanvad -60)