Dhin dhuninasun jabh ham jave (Bai budhai no sanvad -33)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Dhin dhuninasun jabh ham jave (Bai budhai no sanvad -33) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Dhin dhuninasun jabh ham jave (Bai budhai no sanvad -33)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Dhin dhuninasun jabh ham jave (bai budhai no sanvad -33)
 Dhin dhuninasun jabh ham jave (bai budhai no sanvad -33)