Dhua sunat ham bhedh na jane (Bai budhai no sanvad -21)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Dhua sunat ham bhedh na jane (Bai budhai no sanvad -21) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Dhua sunat ham bhedh na jane (Bai budhai no sanvad -21)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Dhua sunat ham bhedh na jane (bai budhai no sanvad -21)
 Dhua sunat ham bhedh na jane (bai budhai no sanvad -21)