ek tirath vedhada pir shams gazi sadhana

Genre: Ginans

Composer: Pir Shams

Artist: Taufiq Karmali

Accompaniment: Vocal and Instruments

Media: Artist Audio Only


Description: ek tirath vedhada pir shams gazi sadhana Composer: Pir Shams Artist: Taufiq Karmali


ek tirath vedhada pir shams gazi sadhana
Composer: Pir Shams
Artist: Taufiq Karmali

Taufiq Karmali
ek tirath vedhada pir shams gazi sadhana
Taufiq Karmali ek tirath vedhada pir shams gazi sadhana