Ghatni velae bai savera utho (Bai budhai no sanvad -06)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Ghatni velae bai savera utho (bai budhai no sanvad -06) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Alnoor Saleh


Ghatni velae bai savera utho (bai budhai no sanvad -06)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Alnoor Saleh

Ghatni velae bai savera utho (bai budhai no sanvad -06)
 Ghatni velae bai savera utho (bai budhai no sanvad -06)