Gunegar teje gurna chooraj kahie (Bai budhai no sanvad -08)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Gunegar teje gurna chooraj kahie (Bai budhai no sanvad -08) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Gunegar teje gurna chooraj kahie (Bai budhai no sanvad -08)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Gunegar teje gurna chooraj kahie (bai budhai no sanvad -08)
 Gunegar teje gurna chooraj kahie (bai budhai no sanvad -08)