Kale kaya to chalke jaese (Bai budhai no sanvad -41)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Kale kaya to chalke jaese (Bai budhai no sanvad -41) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Bano Mughal


Kale kaya to chalke jaese (Bai budhai no sanvad -41)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Kale kaya to chalke jaese (bai budhai no sanvad -41)
 Kale kaya to chalke jaese (bai budhai no sanvad -41)