Kan didha vatoni sudhaj poti (Bai budhai no sanvad -55)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Kan didha vatoni sudhaj poti (Bai budhai no sanvad -55) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Kan didha vatoni sudhaj poti (Bai budhai no sanvad -55)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Kan didha vatoni sudhaj poti (bai budhai no sanvad -55)
 Kan didha vatoni sudhaj poti (bai budhai no sanvad -55)