Khak thaea taren kani nav jannien (Bai budhai no sanvad -47)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Khak thaea taren kani nav jannien (Bai budhai no sanvad -47) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Bano Mughal


Khak thaea taren kani nav jannien (Bai budhai no sanvad -47)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Khak thaea taren kani nav jannien (bai budhai no sanvad -47)
 Khak thaea taren kani nav jannien (bai budhai no sanvad -47)