Khoji khojine ham marag paea (Bai budhai no sanvad -27)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Khoji khojine ham marag paea (bai budhai no sanvad -27) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Khoji khojine ham marag paea (Bai budhai no sanvad -27)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Khoji khojine ham marag paea (bai budhai no sanvad -27)
 Khoji khojine ham marag paea (bai budhai no sanvad -27)