Mokh maragki sunore bhatan (Bai budhai no sanvad -29)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Mokh maragki sunore bhatan (bai budhai no sanvad -29) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Mokh maragki sunore bhatan (Bai budhai no sanvad -29)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Mokh maragki sunore bhatan (bai budhai no sanvad -29)
 Mokh maragki sunore bhatan (bai budhai no sanvad -29)