Nar ke panun hath jo amare rakho (Bai budhai no sanvad -44)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Nar ke panun hath jo amare rakho (Bai budhai no sanvad -44) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Alnoor Saleh


Nar ke panun hath jo amare rakho (Bai budhai no sanvad -44)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Alnoor Saleh

Nar ke panun hath jo amare rakho (bai budhai no sanvad -44)
 Nar ke panun hath jo amare rakho (bai budhai no sanvad -44)