Nindha thae teman ras ghanun jano (bai budhai no sanvad -12)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Nindha thae teman ras ghanun jano (bai budhai no sanvad -12) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Nindha thae teman ras ghanun jano (bai budhai no sanvad -12)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Nindha thae teman ras ghanun jano (bai budhai no sanvad -12)
 Nindha thae teman ras ghanun jano (bai budhai no sanvad -12)