Parikhat thobhki ham venatijo kaheve (Bai budhai no sanvad -70)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Parikhat thobhki ham venatijo kaheve (Bai budhai no sanvad -70) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Alnoor Saleh


Parikhat thobhki ham venatijo kaheve (Bai budhai no sanvad -70)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Parikhat thobhki ham venatijo kaheve (bai budhai no sanvad -70)
 Parikhat thobhki ham venatijo kaheve (bai budhai no sanvad -70)