Patharki murti kea sar bole (Bai budhai no sanvad -60)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Patharki murti kea sar bole (Bai budhai no sanvad -60) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Patharki murti kea sar bole (Bai budhai no sanvad -60)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Patharki murti kea sar bole (bai budhai no sanvad -60)
 Patharki murti kea sar bole (bai budhai no sanvad -60)