Paun padea jare amne sufh na hoti (Bai budhai no sanvad -59)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Paun padea jare amne sufh na hoti (Bai budhai no sanvad -59) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Paun padea jare amne sufh na hoti (Bai budhai no sanvad -59)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Paun padea jare amne sufh na hoti (bai budhai no sanvad -59)
 Paun padea jare amne sufh na hoti (bai budhai no sanvad -59)