Paya bhedh abh kahekun chipavo (Bai budhai no sanvad -09)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Paya bhedh abh kahekun chipavo (Bai budhai no sanvad -11) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Bano Mughal


Paya bhedh abh kahekun chipavo (Bai budhai no sanvad -11)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Paya bhedh abh kahekun chipavo (bai budhai no sanvad -11)
 Paya bhedh abh kahekun chipavo (bai budhai no sanvad -11)