Piarke ghamanhe dharam rachana (Bai budhai no sanvad -40)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Piarke ghamanhe dharam rachana (Bai budhai no sanvad -40) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Piarke ghamanhe dharam rachana (Bai budhai no sanvad -40)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Piarke ghamanhe dharam rachana (bai budhai no sanvad -40)
 Piarke ghamanhe dharam rachana (bai budhai no sanvad -40)