Sabadke jajaman sabh koi raheve (Bai budhai no sanvad -34)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Sabadke jajaman sabh koi raheve (Bai budhai no sanvad -34) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Sabadke jajaman sabh koi raheve (Bai budhai no sanvad -34)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Sabadke jajaman sabh koi raheve (bai budhai no sanvad -34)
 Sabadke jajaman sabh koi raheve (bai budhai no sanvad -34)