Sachi bhatan teto sachij kahien (Bai budhai no sanvad -37)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Sachi bhatan teto sachij kahien (Bai budhai no sanvad -37) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Sachi bhatan teto sachij kahien (Bai budhai no sanvad -37)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Sachi bhatan teto sachij kahien (bai budhai no sanvad -37)
 Sachi bhatan teto sachij kahien (bai budhai no sanvad -37)