Sar didhun tare dukh sun dharvo (Bai budhai no sanvad -45)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Sar didhun tare dukh sun dharvo (Bai budhai no sanvad -45) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Bano Mughal


Sar didhun tare dukh sun dharvo (Bai budhai no sanvad -45)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Sar didhun tare dukh sun dharvo (bai budhai no sanvad -45)
 Sar didhun tare dukh sun dharvo (bai budhai no sanvad -45)