Thar thar kaekun man kofaj lavo (Bai budhai no sanvad -35)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Thar thar kaekun man kofaj lavo (Bai budhai no sanvad -35) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Thar thar kaekun man kofaj lavo (Bai budhai no sanvad -35)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Thar thar kaekun man kofaj lavo (bai budhai no sanvad -35)
 Thar thar kaekun man kofaj lavo (bai budhai no sanvad -35)