thar thar moman bhai koi koi raheseji

Genre:

Composer: Pir Sadardin

Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Accompaniment: Vocal Only

Media:


Description: thar thar moman bhai koi koi raheseji Composer: Pir Sadardin Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)


thar thar moman bhai koi koi raheseji
Composer: Pir Sadardin
Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Shamshu Bandali Haji (Alwaez)
thar thar moman bhai koi koi raheseji
Shamshu Bandali Haji (Alwaez) thar thar moman bhai koi koi raheseji