Venati tamari ame chit manheja rakhun (Bai budhai no sanvad -22)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Venati tamari ame chit manheja rakhun (Bai budhai no sanvad -22) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Venati tamari ame chit manheja rakhun (Bai budhai no sanvad -22)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Venati tamari ame chit manheja rakhun (bai budhai no sanvad -22)
 Venati tamari ame chit manheja rakhun (bai budhai no sanvad -22)