Bar jobhan jare varine lije (Bai budhai no sanvad -18)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Bar jobhan jare varine lije (Bai budhai no sanvad -18) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Bar jobhan jare varine lije (Bai budhai no sanvad -18)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Bar jobhan jare varine lije (bai budhai no sanvad -18)
 Bar jobhan jare varine lije (bai budhai no sanvad -18)