Bhiradh tera so khudha kabhul kare (Bai budhai no sanvad -38)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Bhiradh tera so khudha kabhul kare (Bai budhai no sanvad -38) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Alnoor Saleh


Bhiradh tera so khudha kabhul kare (Bai budhai no sanvad -38)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Bhiradh tera so khudha kabhul kare (bai budhai no sanvad -38)
 Bhiradh tera so khudha kabhul kare (bai budhai no sanvad -38)