Bhukhea tarseakun khudha rotij dheve (Bai budhai no sanvad -31)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Bhukhea tarseakun khudha rotij dheve (Bai budhai no sanvad -31) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Bhukhea tarseakun khudha rotij dheve (Bai budhai no sanvad -31)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Bhukhea tarseakun khudha rotij dheve (bai budhai no sanvad -31)
 Bhukhea tarseakun khudha rotij dheve (bai budhai no sanvad -31)