Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Shabadh bole sabh bhakea (Bai budhai no sanvad -64)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Alnoor Saleh

Shabadh bole sabh bhakea (bai budhai no sanvad -64)
 Shabadh bole sabh bhakea (bai budhai no sanvad -64)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Unke sar kasht keti jo viti (Bai budhai no sanvad -63)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Unke sar kasht keti jo viti (bai budhai no sanvad -63)
 Unke sar kasht keti jo viti (bai budhai no sanvad -63)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Tantav bhedaki vachaj bole (Bai budhai no sanvad -62)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Tantav bhedaki vachaj bole (bai budhai no sanvad -62)
 Tantav bhedaki vachaj bole (bai budhai no sanvad -62)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Maula ali to apen dhinka raja (Bai budhai no sanvad -61)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Maula ali to apen dhinka raja (bai budhai no sanvad -61)
 Maula ali to apen dhinka raja (bai budhai no sanvad -61)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Patharki murti kea sar bole (Bai budhai no sanvad -60)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Patharki murti kea sar bole (bai budhai no sanvad -60)
 Patharki murti kea sar bole (bai budhai no sanvad -60)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Paun padea jare amne sufh na hoti (Bai budhai no sanvad -59)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Paun padea jare amne sufh na hoti (bai budhai no sanvad -59)
 Paun padea jare amne sufh na hoti (bai budhai no sanvad -59)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Gurto gurka geanaj kahie (Bai budhai no sanvad -58)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Gurto gurka geanaj kahie (bai budhai no sanvad -58)
 Gurto gurka geanaj kahie (bai budhai no sanvad -58)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Bapa vatin kene nahin deta (Bai budhai no sanvad -57)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Bapa vatin kene nahin deta (bai budhai no sanvad -57)
 Bapa vatin kene nahin deta (bai budhai no sanvad -57)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Satiun na sat te sahebh rakhe (Bai budhai no sanvad -56)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Satiun na sat te sahebh rakhe (bai budhai no sanvad -56)
 Satiun na sat te sahebh rakhe (bai budhai no sanvad -56)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Kan didha vatoni sudhaj poti (Bai budhai no sanvad -55)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Kan didha vatoni sudhaj poti (bai budhai no sanvad -55)
 Kan didha vatoni sudhaj poti (bai budhai no sanvad -55)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Chint dai jare ame kanaj desun (Bai budhai no sanvad -54)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Chint dai jare ame kanaj desun (bai budhai no sanvad -54)
 Chint dai jare ame kanaj desun (bai budhai no sanvad -54)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Dele besi tamen sambhar karjo (Bai budhai no sanvad -53)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Dele besi tamen sambhar karjo (bai budhai no sanvad -53)
 Dele besi tamen sambhar karjo (bai budhai no sanvad -53)