Genre:

Composer: Pir Sadardin

Artist: Farida Karmali

Accompaniment: Vocal Only

Media:

ati acharat kahun ek paheli
Composer: Pir Sadardin
Artist: Farida Karmali

Farida Karmali
ati acharat kahun ek paheli
Farida Karmali ati acharat kahun ek paheli

Genre:

Composer: Pir Shams

Artist: Zarina Kamaluddin (Alwaeza)

Accompaniment: Vocal Only

Media:

astuti ho jo re guruji
Composer: Pir Shams
Artist: Zarina Kamaluddin (Alwaeza)

Zarina Kamaluddin (Alwaeza)
astuti ho jo re guruji
Zarina Kamaluddin (Alwaeza) astuti ho jo re guruji

Genre:

Composer: Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media:

aray bava re hamato aya bhai ke sangate
Composer: Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Bano Mughal
aray bava re hamato aya bhai ke sangate
Bano Mughal aray bava re hamato aya bhai ke sangate

Genre:

Composer: Hajar Beg

Artist: Zarina Kamaluddin (Alwaeza)

Accompaniment: Vocal Only

Media:

aray beti re suno ved hamara chintaj rakho
Composer: Hajar Beg
Artist: Zarina Kamaluddin (Alwaeza)

Zarina Kamaluddin (Alwaeza)
aray beti re suno ved hamara chintaj rakho
Zarina Kamaluddin (Alwaeza) aray beti re suno ved hamara chintaj rakho

Genre:

Composer: Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media:

arab desh manhe hari avatariya
Composer: Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Bano Mughal
araj tamari tame apej bujo
Bano Mughal araj tamari tame apej bujo

Genre:

Composer: Pir Sadardin

Artist: Mohammad Khimani

Accompaniment: Vocal Only

Media:

arab desh manhe hari avatariya
Composer: Pir Sadardin
Artist: Mohammad Khimani

Mohammed Khimani
arab desh manhe hari avatariya
Mohammed Khimani arab desh manhe hari avatariya

Genre:

Composer: Sayyid Imam Shah

Artist: Nurbanu Shariff

Accompaniment: Vocal Only

Media:

aparam jare avashe ne vasela ujadshe
Composer: Sayyid Imam Shah
Artist: Nurbanu Shariff

Amina Maknojia
aparam jare avashe ne vasela ujadshe
Amina Maknojia aparam jare avashe ne vasela ujadshe

Genre:

Composer: Pir Sadardin

Artist: Nurbanu Shariff

Accompaniment: Vocal Only

Media:

ann na parabh jare khutse
Composer: Pir Sadardin
Artist: Nurbanu Shariff

Nurbanu Shariff
ann na parabh jare khutse
Nurbanu Shariff ann na parabh jare khutse

Genre:

Composer: Sayyid Imam Shah

Artist: Amin Sakhyani

Accompaniment: Vocal Only

Media:

anant arambh samie ind manhe kidha
Composer: Sayyid Imam Shah
Artist: Amin Sakhyani

Amin Sakhyani
anant arambh samie ind manhe kidha
Amin Sakhyani anant arambh samie ind manhe kidha

Genre:

Composer: Sayyid Imam Shah

Artist: Zarina Kamaluddin (Alwaeza)

Accompaniment: Vocal Only

Media:

anant rupe samie sabadjo bhanie
Composer: Sayyid Imam Shah
Artist: Zarina Kamaluddin (Alwaeza)

Zarina Kamaluddin (Alwaeza)
anant rupe samie sabadjo bhanie
Zarina Kamaluddin (Alwaeza) anant rupe samie sabadjo bhanie

Genre:

Composer: Pir Sadardin

Artist: Taufiq Karmali

Accompaniment: Vocal Only

Media:

anant karodie vadhaiu var japuame ave saha
Composer: Pir Sadardin
Artist: Taufiq Karmali

Taufiq Karmali
anant karodie vadhaiu var japuame ave saha
Taufiq Karmali anant karodie vadhaiu var japuame ave saha

Genre:

Composer: Pir Hasan Kabiruddin

Artist: Alinah Mohamed

Accompaniment: Vocal Only

Media:

anant kalap mey agay
Composer: Pir Hasan Kabiruddin
Artist: Alinah Mohamed

Taufiq Karmali
anant kalap mey agay
Taufiq Karmali anant kalap mey agay