Genre:

Composer: Sayed Ahmed Shah

Artist: Taufiq Karmali

Accompaniment: Vocal Only

Media:

Si Harfi Part 1 – Taufiq Karmali
Composer: Sayed Ahmed Shah
Artist: Taufiq Karmali

Taufiq Karmali
Si Harfi Part 1 - Taufiq Karmali
Taufiq Karmali Si Harfi Part 1 - Taufiq Karmali

Genre:

Composer: Pir Sadardin

Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Accompaniment: Vocal Only

Media:

ya shaha tun pehele machhe rupe avatar
Composer: Pir Sadardin
Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Shamshu Bandali Haji (Alwaez)
ya shaha tun pehele machhe rupe avatar
Shamshu Bandali Haji (Alwaez) ya shaha tun pehele machhe rupe avatar

Genre:

Composer: Anonymous

Artist: Muskan Jiwa

Accompaniment: Vocal Only

Media:

ya ali khub mijalas jinat karake
Composer: Anonymous
Artist: Muskan Jiwa

Muskan Jiwa
ya ali khub mijalas jinat karake
Muskan Jiwa ya ali khub mijalas jinat karake

Genre:

Composer: Pir Sadardin

Artist: Shahid Barkat Ali

Accompaniment: Vocal Only

Media:

ya allare tamane sirevun mara hansajina raja
Composer: Pir Sadardin
Artist: Shahid Barkat Ali

Shahid Barkat Ali
ya allare tamane sirevun mara hansajina raja
Shahid Barkat Ali ya allare tamane sirevun mara hansajina raja

Genre:

Composer: Sayyid Miran Mehdi

Artist: Farida Karmali

Accompaniment: Vocal Only

Media:

ye to shaha saras guru apana
Composer: Sayyid Miran Mehdi
Artist: Farida Karmali

Farida Karmali
ye to shaha saras guru apana
Farida Karmali ye to shaha saras guru apana

Genre:

Composer: Sayyid Saleh Shah

Artist: Muskan Jiwa

Accompaniment: Vocal Only

Media:

ye mitha mahamad nam suno bhai munivara
Composer: Sayyid Saleh Shah
Artist: Muskan Jiwa

Muskan Jiwa
ye mitha mahamad nam suno bhai munivara
Muskan Jiwa ye mitha mahamad nam suno bhai munivara

Genre:

Composer: Pir Hasan Kabiruddin

Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Accompaniment: Vocal Only

Media:

vira madh mas na khaiye ane ema chhe re
Composer: Pir Hasan Kabiruddin
Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Shamshu Bandali Haji (Alwaez)
vira madh mas na khaiye ane ema chhe re
Shamshu Bandali Haji (Alwaez) vira madh mas na khaiye ane ema chhe re

Genre:

Composer: Sayyid Imam Shah

Artist: Mohammad Khimani

Accompaniment: Vocal Only

Media:

vircha shehermen shaha more takhat
Composer: Sayyid Imam Shah
Artist: Mohammad Khimani

Mohammad Khimani
vircha shehermen shaha more takhat
Mohammad Khimani vircha shehermen shaha more takhat

Genre:

Composer: Pir Sadardin

Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Accompaniment: Vocal Only

Media:

vipar rup vaeman dhari
Composer: Pir Sadardin
Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Shamshu Bandali Haji (Alwaez)
vipar rup vaeman dhari
Shamshu Bandali Haji (Alwaez) vipar rup vaeman dhari

Genre:

Composer: Pir Sadardin

Artist: Amin Sakhyani

Accompaniment: Vocal Only

Media:

vavaso tevo lunaso
Composer: Pir Sadardin
Artist: Amin Sakhyani

Amin Sakhyani
vavaso tevo lunaso
Amin Sakhyani vavaso tevo lunaso

Genre:

Composer: Sayyid Imam Shah

Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Accompaniment: Vocal Only

Media:

vajase satni bher
Composer: Sayyid Imam Shah
Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Shafiq Rawji
vajase satni bher
Shafiq Rawji vajase satni bher

Genre:

Composer: Pir Shams

Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Accompaniment: Vocal Only

Media:

vimras surban boliya
Composer: Pir Shams
Artist: Shamshu Bandali Haji (Alwaez)

Shamshu Bandali Haji (Alwaez)
vimras surban boliya
Shamshu Bandali Haji (Alwaez) vimras surban boliya