Dele besi tamen sambhar karjo (Bai budhai no sanvad -53)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Dele besi tamen sambhar karjo (Bai budhai no sanvad -53) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Bano Mughal


Dele besi tamen sambhar karjo (Bai budhai no sanvad -53)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Dele besi tamen sambhar karjo (bai budhai no sanvad -53)
 Dele besi tamen sambhar karjo (bai budhai no sanvad -53)