Tantav bhedaki vachaj bole (Bai budhai no sanvad -62)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Alnoor Saleh

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Tantav bhedaki vachaj bole (Bai budhai no sanvad -62) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Alnoor Saleh


Tantav bhedaki vachaj bole (Bai budhai no sanvad -62)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Alnoor Saleh

Tantav bhedaki vachaj bole (bai budhai no sanvad -62)
 Tantav bhedaki vachaj bole (bai budhai no sanvad -62)