Unke sar kasht keti jo viti (Bai budhai no sanvad -63)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Unke sar kasht keti jo viti (Bai budhai no sanvad -63) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist: Bano Mughal


Unke sar kasht keti jo viti (Bai budhai no sanvad -63)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist: Bano Mughal

Unke sar kasht keti jo viti (bai budhai no sanvad -63)
 Unke sar kasht keti jo viti (bai budhai no sanvad -63)